मुख्यपृष्ठ | संचालक मंडळ | उच्च व्यवस्थापन | पारितोषीके | नियुक्ती | निविदा | जाहीरात | संपर्क | फोटोगॅलरी
  बँकेची लॉकर सुविधा  


   
arrow बँकेचा इतिहास
arr बँकेच्या शाखा
arr शाखा दर्शक
arr
arr बँकेची दिनदर्शिका
arr सार्वजनिक सुटया
arr सामाजिक जबाबदारी
arr
arr
arr
arr
   
लॉकर भाड्याचे व लॉकर्स सुरक्षा ठेवीचे सुधारीत दर दि.1.08.2016 पासुन लगू करण्यात येत आहेत.
 
अ.नं. लॉकरचा प्रकार लॉकरचा आकार (ईंचात) घ्यावयाची लॉकर
सुरक्षा ठेव
दि.1.08.2016 पासुन
लॉकरचे भाडे प्रती वर्ष
शेरा
1 अ - वर्ग 10.50 x 13 x 18.50 रू. 14000/- रू. 3200/- प्रत्येकी  
2 ब - वर्ग  4.50 x 13 x 18.50 रू. 10000/- रू. 2000/- प्रत्येकी  
3 क - वर्ग   6 x 7.50 x 18.50 रू.  7000/- रू.  900/- प्रत्येकी फक्त सिव्हील लाईन, अकोला शाखे करीता
4 ड - वर्ग   4.50 x 6 x 18.50 रू.  6000/- रू.  700/- प्रत्येकी  
5 डिफेंडर सेट लॉकर   4.50 x 6 x 18.50 रू.  6500/- रू.  800/- प्रत्येकी  
 
लॉकर्स सुविधा असलेल्या शाखा
अ.नं. शाखा
1 सिव्हील लाईन, अकोला
2 जिल्हा परिषद, अकोला
3 कापड बाजार, अकोला
4 स.म.डॉ.अ.कोरपे नगर, अकोला
5 महिला अकोला
6 रणपिसे नगर, अकोला.
7 संत तुकाराम हॉस्पीटल चौक, अकोला
8 डाबकी रोड, अकोला 
9 बोरगांव मंजू
10 वाडेगांव
11 पिंजर 
12 अकोट मेन
13 हिवरखेड
14 तेल्हारा
15 मुर्तिजापूर मेन
16 मुर्तिजापूर मार्केट यार्ड
17 वाशिम मेन
18 वाशिम शहर
19 अनसिंग
20 रिसोड मेन
21 रिठद
22 मानोरा
23 शिरपूर
24 कारंजा मेन
25 मंगरुळपीर मेन
26 नरसिंग मंदिर, अकोट 
27 शहर अकोट
28 खडकी