मुख्यपृष्ठ | संचालक मंडळ | उच्च व्यवस्थापन | पारितोषीके | नियुक्ती | निविदा | जाहीरात | संपर्क | फोटोगॅलरी
  बचत ठेव व्याजदर  


   
arrow बँकेचा इतिहास
arr बँकेच्या शाखा
arr शाखा दर्शक
arr
arr बँकेची दिनदर्शिका
arr सार्वजनिक सुटया
arr सामाजिक जबाबदारी
arr
arr
arr
arr
   
 
अ.नं. ठेवीचा प्रकार द.सा.द.शे.व्याजदर (%)
1 चालु ठेवीवर व्याज द्यावयाचे नाही
2 बचत ठेवीवर (दि.19.11.2016 पासुन) 3.00
3 मुदती ठेवी (दि.01.06.2017 पासुन)  
  अ) 15 दिवस ते 45 दिवस 3.50
  ब) 46 दिवस ते  90 दिवस 4.50
  क) 91 दिवस ते 180 दिवस 6.00
  ड) 181 दिवस ते 270 दिवस 6.75
  इ) 271 दिवस ते 365 दिवस 7.00
  फ) 1 वर्षापेक्षा जास्त ते 3 वर्ष 7.25
  ग) 3 वर्षापेक्षा जास्त ते 5 वर्षा पेक्षा कमी 7.50
  घ) 5 वर्ष ते 10 वर्षापर्यंत 7.00