सेवाशुल्क व कमिशनचे दर

चेक कलेक्शन चार्जेस (बि.सी.)


सेव्हींग ठेव खतेदाराकरीता

रु.5000/- पर्यंत

रु. 25/-

रु.5001/- ते रु.10000/- पर्यंत

रु.50/-

रु.10001/- ते रु.100000/- पर्यंत

रु.100/-

रु.100000/- वरील रकमेवर

रु.100/- अधिक रु.100000/- चे वरील रकमेवर

रु.2/- प्रती हजार (जास्तीत जास्त रु.500/-)

टिप: उपरोक्त दर हे पोस्टेज खर्चासह

सेव्हींग ठेव खतेदारा व्यतिरिक्त इतर ग्राहकांकरीता

रु.10000/- पर्यंत

रु.50/-

रु.10001/- ते रु.100000/- पर्यंत

रु.100/-

100001/- ते रु150000/- पर्यंत

रु.150/-

रु150000/- वरील रकमेवर

रु.150/- अधिक रु.150000/-

चे वरील रकमेवर रु.2/- प्रती हजार (जास्तीत जास्त रु.1000/-)

टिप: उपरोक्त दर हे पोस्टेज खर्चासह

इतर सेवाशुल्क


बँकींग व्यवहारासंबंधी विविध सेवाकरीता घ्यावयाचे सुधारीत सेवाशुल्काचे दर खालील प्रमाणे

(सेवाशुल्कावर जी.एस.टी. आकारणी वेगळी करण्यात येईल)

1

पासबुक हरविल्यास /गहाळ झाल्यास

रु.50/-

2

पासबुकात जुन्या नोंदी उतरविणे प्रती पेज

रु.25/-

3

कागदपत्राच्या प्रमाणीत सत्यप्रती पुरविणे प्रती पेज

रु.50/-

4

चेक / ड्राप-टचे स्टॉप पेमेंट प्रती चेक / ड्राप-ट

रु.50/-

5

डुप्लीकेट चेक/ डि.डि. देणे, चेक/ डि.डि. चे रिव्हॅलीडेशन करणे,

डि.डि. रद्द करणे प्रती चेक / डि.डि.

रु.100/-

6

डुप्लीकेट मुदती ठेव पावती करीता

रु.50/-

7

खाते एका शाखेतुन दुस-या शाखेत वर्ग करणे

रु.50/-

8

खात्यात किमान बाकीपेक्षा कमी बाकी ठेवल्यास (प्रत्येक सहामाही करीता)

अ) चेकबुक धारकाकरीता

रु.150/-

ब) चेकबुक नसणाऱ्या खातेदाराकरीता

रु.20/-

9

सहा महिन्याचे आंत खाते बंद केल्यास

अ) चालु ठेव

रु.300/-

ब) सेव्हींग ठेव

रु.200/-

10

चेकबुक हरविल्यास

अ) हरविलेल्या चेकबुकमधील वटविल्या गेले नसलेल्या

चेकचे स्टॉप पेमेंट (कोऱ्या व इश्यु केलेल्या चेक्सकरीता) प्रती चेक

रु.50 /-

ब) हरविल्यानंतर नविन चेकबुकरीता - प्रती चेक

रु.10/-

11

चेकबुक धारकाकरीता खात्यात ठेवायची किमान बाकी.

रु.2000/-

12

चेकबुक सुविधे करिता चार्जेस

अ) सेव्हींग ठेवी करीता - काही नाही

20 चेक प्रतीवर्ष - विनामुल्य

ब) चालु ठेवी करीता - रु.100/-

200 चेक प्रतीवर्ष - विनामुल्य

क) सी.सी./ ओ.डी. करीता - रु.300/-

200 चेक प्रतीवर्ष - विनामुल्य

त्यानंतरचे प्रत्येक चेक करीता - रु.10/- चार्जेस लागु राहतील

13

चेक रिटर्न चार्जेस (लोकल व बाहेरगावचे चेक्स करीता) प्रती चेक सेवाकरासह

रु.300/-

14

अकाउंट मेन्टेनन्स शुल्क -

अ) चेकबुक धारक खातेदार / ए.टी.एम.कार्ड से.ठेव खाते करीता (सहामाही)

रु. 50/-

ब) चेकबुक धारक खातेदार/ए.टी.एम.कार्डधारक चा.ठेव/सी.सी./ ओ.डी. कर्ज (सहामाही)

रु. 60/-

क) चेकबुक/ए.टी.एम.कार्ड सुविधा नसणाऱ्या खातेधारका करीता (सहामाही)

रु. 10/-

शासनाकडून देण्यात येणारी नुकसान भरपाई अनुदान पिकविमा नुकसान भरपाई व इतर तत्सम रकमांचे पेमेंट करणे

1.

रु. 2000/- पर्यंतचे रकमेकरीता

रु.10/-

2.

रु.2000/- पेक्षा जास्त रकमेकरीता

रु.20/-

3.

शासनातर्फे विविध योजना/ प्रस्ताव स्विकारणे / स्टेशनरी चार्जेस,

विमा प्रिमियमची रक्कम स्विकारणे ई.करीत (प्रती प्रस्ताव)

रु.10/-

डिमांडड्राफ्टस् खरेदी करणारासाठी कमीशन दर (रोख व दुबेरजी)

रु.10000/- पर्यंत

रु.35/-

रु.10000/- चे वर

रु.35/- अधिक रु. 10000/- चे वरील रकमेकरीता 3/- प्रती हजार

(जास्तीत जास्त रु. 1000/-)

शासनातर्फे विविध योजना/ प्रस्ताव स्विकारणे / स्टेशनरी चार्जेस,

विमा प्रिमियमची रक्कम स्विकारणे ई.करीत (प्रती प्रस्ताव)

रु.10/-

खरेदी विक्री संस्था, जिनिंग प्रेसिंग संस्था इत्यादीकरीता कार्यक्षेत्रा अंतर्गत (अकोला व वाशिम) देण्यात येणाऱ्या डिमांड ड्राफ्टकरीता कमीशन दर

रु.10000/- पर्यंत

रु.20/-

रु.10000/- चे वर

रु. 20/- + रु.10000/- चे वरील रकमेवर प्रती हजार रु.1.50/-

(जास्तीत जास्त रु.500/-)

आर.टी.जी.एस. व एन.ई.एफ.टी. सुविधा कमीशन दर

बचत ठेव खातेदार 01/08/2019 पासून चार्जेस + जी.एस.टी. 18%

आर.टी.जी.एस. सेवाशुल्क रु.200000/- ते रु.500000/- चे वर, प्रती व्यवहार

रु.20/- + 3.60

आर.टी.जी.एस. सेवाशुल्क रु.500000/- चे वर प्रती व्यवहार

रु.40/- + 7.20

चालु ठेव खातेदार सेवाशुल्क लागणार नाही

एन.ई.एफ.टी. सेवाशुल्क

अ.नं.

तपशिल

बचत ठेव खातेदार 01/08/2019 पासून चार्जेस + जी.एस.टी. 18%

1.

रु.10000/- पर्यंत

रु.2.00 + 0.36

2.

रु.10001/- ते रु.100000/- पर्यंत

रु.4.00 + 0.72

3.

रु.100001/- ते रु.200000/-

रु.12.00 + 2.16

4.

रु.200000/- चे वर

रु.20.00 + 3.60

चालु ठेव खातेदार सेवाशुल्क लागणार नाही

स्थायी सुचनांचे (Standing Instruction) उल्लंघनाकरीता अनादर शुल्क.

कर्जदार खातेदार कडून वसुली संबंधाने देय तारखेला त्याचे खात्यात पर्याय रक्कम नसल्यास

रु.100/-

आमच्याशी संपर्क साधा

नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.