मुख्यपृष्ठ | संचालक मंडळ | उच्च व्यवस्थापन | पारितोषीके | नियुक्ती | निविदा | जाहीरात | संपर्क | फोटोगॅलरी
  विकासात्मक कर्ज योजना  


   
arrow बँकेचा इतिहास
arr बँकेच्या शाखा
arr शाखा दर्शक
arr
arr बँकेची दिनदर्शिका
arr सार्वजनिक सुटया
arr सामाजिक जबाबदारी
arr
arr
arr
arr
   
दी अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक मर्या.अकोला
 
 

  कर्जमर्यादा(रक्कम लाखात) मुदत व्याजदर  (सिम्पल)
१) जलसिंचन:-      
  १) नवीन विहीर+इले.मोटर / ऑइलइंजिन १.५० लाख ते ३.०० लाख १३ वर्ष 12.00%
  २) इले.मोटर / ऑइलइंजिन /सब.पंप ०.१३ लाख ते ०.६३ लाख ५ वर्ष 12.00%
  ३) ट्यूबवेल+सब.पंप १.२० लाख ५ वर्ष 12.00%
  ४) ठिबक संच ०.८५ लाख ७ वर्ष 12.00%
  ५) तुषार संच ०.१८ लाख ते ०.५१ लाख ७ वर्ष 12.00%
  ६) इले.मोटर+पाईपलाइन १.५० लाख ७ वर्ष 12.00%
  ७) जुनीविहीर दुरूस्ती ०.७५ लाख ५ वर्ष 12.00%
  ८) पाईपलाइन १.०० लाख ५ वर्ष 12.00%
  ९) बोअरवेल+सब.पंप ०.९० लाख ५ वर्ष 12.00%
२) कृषियांत्रिकीकरण      
  १) ट्रॅक्टर+ट्रेलर+औजारे कोटेशनच्या ८०% ९ वर्ष 12.50%
  २) हार्वेस्टर कोटेशनच्या ८५% ५ वर्ष 12.50%
  ३) जे. सी. बी. कोटेशनच्या ७५% ५ वर्ष 12.50%
  ४) चारचाकी वाहन कोटेशनच्या ८५% किंवा १०.००  लाख ५ वर्ष 13.00%
  ५) मळणीयंत्र कोटेशनच्या ८५% किंवा १.०० लाख ५ वर्ष 12.50%
  ६) कडबाकटर कोटेशनच्या ९०% किंवा ०.५० लाख ५ वर्ष 12.50%
  ७) रोटाव्हेटर कोटेशनच्या ८५% किंवा १०.००  लाख ५ वर्ष 12.50%
३) दुग्धव्यवसाय      
  १) दुग्धव्यवसाय गाई / म्हशी १.२० लाख ५ वर्ष 11.50%
  २) दुग्धव्यवसाय प्रकल्प ६.०० लाख ५ वर्ष 11.50%
४) जे. एल. जी. कर्जप्रकारानुसार कर्जमागणी प्रकारानुसार (अल्प/मध्यम/दीर्घ) 12.50%
५) इत्तर कर्ज      
  १) दुचाकी वाहन कोटेशनच्या ८५% किंवा ०.५० लाख ५ वर्ष 13.00%
  २) तारकुंपण आवश्यक क्षेत्रानुसार ७ वर्ष 13.00%
  ३) शेळीपालण १.५० लाख ते ४.०० लाख ५ वर्ष 12.50%
  ४) कुक्कुटपालन १.१५ लाख ते २.२५ लाख ५ वर्ष 12.50%
  ५) एन.एच.बी./एन.एच.एम. अंतर्गत पॅकहाऊस/शेडनेट/पॉलिहाऊस/कांदाचाळ ३.०० लाख ५ वर्ष 12.50%
  ६) शेतघर / शेतगोठा १.६० लाख ५ वर्ष 12.50%
  ७) शौचालय बांधकाम ०.३० लाख ५ वर्ष 8.00%
  ८) स्वयंसहायता समूह साधे(एस.एच.जी.) परतफेडक्षमतेनुसार १ वर्ष 12.50% व 13%
  ९) एम.एस.आर.एल.एम. अंतर्गत महिला स्वयंसहायता समूह परतफेडक्षमतेनुसार १ वर्ष 12.50%