मुख्यपृष्ठ | संचालक मंडळ | उच्च व्यवस्थापन | पारितोषीके | नियुक्ती | निविदा | जाहीरात | संपर्क | फोटोगॅलरी
  मायकर कोड व आय.एफ.एस.सी. कोड     
arrow बँकेचा इतिहास
arr बँकेच्या शाखा
arr शाखा दर्शक
arr
arr बँकेची दिनदर्शिका
arr सार्वजनिक सुटया
arr सामाजिक जबाबदारी
arr
arr
arr
arr
   


दि अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., अकोला
शाखानिहाय मायकर कोड व आय.एफ.एस.सी. कोडची यादी
 

Sr. शाखा MICR Code IFSC Code
1 मुख्य कचेरी, अकोला   ADCC0000001
2 मा.या. अकोला 444831003 ADCC0000002
3 कापड बाजार, अकोला 444831004 ADCC0000003
4 श्री.राजेश्वर, अकोला 444831005 ADCC0000004
5 जि.प.अकोला 444831006 ADCC0000005
6 सिव्हील लाईन, अकोला 444831002 ADCC0000006
7 महिला शाखा, अकोला 444831007 ADCC0000007
8 स.म.डॉ.अण्णासाहेब कोरपे नगर, अकोला 444831008 ADCC0000008
9 डॉ.पी.डी.के.व्ही., अकोला 444831009 ADCC0000009
10 डाबकी रोड, अकोला 444831010 ADCC0000010
11 संत तुकाराम चौक, अकोला 444831011 ADCC0000011
12 उमरी, अकोला 444831022 ADCC0000022
13 रणपिसे नगर, अकोला 444831024 ADCC0000024
14 रतनलाल प्लॉट, अकोला 444831026 ADCC0000026
15 बोरगांव (मंजू) 444831012 ADCC0000012
16 पळसो 444831013 ADCC0000013
17 म्हैसांग 444831014 ADCC0000014
18 कानशिवणी 444831015 ADCC0000015
19 गांधीग्राम 444831016 ADCC0000016
20 चिखलगांव 444831017 ADCC0000017
21 दहीहांडा 444831018 ADCC0000018
22 पातुर नंदापूर 444831019 ADCC0000019
23 कुरणखेड 444831020 ADCC0000020
24 गोरेगांव खु. 444831021 ADCC0000021
25 खडकी ब॥ 444831023 ADCC0000023
26 आगर 444831025 ADCC0000025
27 बार्शिटाकळी 444831509 ADCC0000028
28 पिजर 444831510 ADCC0000029
29 महान 444831511 ADCC0000030
30 कान्हेरी सरप 444831512 ADCC0000031
31 धाबा 444831513 ADCC0000032
32 अकोट मेन 444831152 ADCC0000033
33 अकोट शहर 444831153 ADCC0000034
34 नरसिंग मंदीर, अकोट 444831154 ADCC0000035
35 सावरा 444831155 ADCC0000036
36 रौदळा 444831156 ADCC0000037
37 चोहोट्टा बाजार 444831157 ADCC0000038
38 वरुड जवुळका 444831158 ADCC0000039
39 अकोलखेड 444831159 ADCC0000040
40 कुटासा 444831160 ADCC0000041
41 मुंडगांव 444831161 ADCC0000042
42 तेल्हारा मेन 444831501 ADCC0000043
43 तेल्हारा शहर 444831502 ADCC0000044
44 हिवरखेड 444831503 ADCC0000045
45 दानापूर 444831504 ADCC0000046
46 पाथर्डी 444831505 ADCC0000047
47 बेलखेड 444831506 ADCC0000048
48 अडसुळ 444831507 ADCC0000049
49 अडगांव 444831508 ADCC0000050
50 बाळापूर 444831514 ADCC0000051
51 उरळ बु॥ 444831515 ADCC0000052
52 वाडेगांव 444831516 ADCC0000053
53 निंबा 444831517 ADCC0000054
54 पारस 444831518 ADCC0000055
55 हातरुण 444831519 ADCC0000056
56 व्याळा 444831520 ADCC0000057
57 पातुर 444831521 ADCC0000058
58 चान्नी 444831522 ADCC0000059
59 आलेगांव 444831523 ADCC0000060
60 विवरा 444831524 ADCC0000061
61 सस्ती 444831525 ADCC0000062
62 मुर्तिजापूर मेन 444831526 ADCC0000064
63 मा.या.मुर्तिजापूर 444831527 ADCC0000065
64 मुर्तिजापूर शहर 444831528 ADCC0000066
65 माना 444831529 ADCC0000067
66 कुरुम 444831530 ADCC0000068
67 कारंजा मेन 444831531 ADCC0000070
68 शहर कारंजा 444831532 ADCC0000071
69 कामरगांव 444831533 ADCC0000072
70 उंबर्डा बाजार 444831534 ADCC0000073
71 धनज बु॥ 444831535 ADCC0000074
72 मनभा 444831536 ADCC0000075
73 पोहा 444831537 ADCC0000076
74 काजळेश्वर 444831538 ADCC0000077
75 मंगरुळपीर मेन 444831539 ADCC0000078
76 मंगरुळपीर शहर 444831540 ADCC0000079
77 मोहरी 444831541 ADCC0000080
78 शेलुबाजार 444831542 ADCC0000081
79 वनोजा 444831543 ADCC0000082
80 धानोरा 444831544 ADCC0000083
81 मानोरा 444831545 ADCC0000084
82 शेंदुरजना 444831546 ADCC0000085
83 पोहरादेवी 444831547 ADCC0000086
84 साखरडोह 444831548 ADCC0000087
85 वाशिम मेन 444831202 ADCC0000088
86 वाशिम शहर 444831203 ADCC0000089
87 अनूसिंग 444831204 ADCC0000090
88 तोंडगांव 444831205 ADCC0000091
89 पार्डीटकमोर 444831206 ADCC0000092
90 मालेगांव 444831549 ADCC0000093
91 किन्हीराजा 444831550 ADCC0000094
92 शिरपूर 444831551 ADCC0000095
93 मेडशी 444831552 ADCC0000096
94 पांगरीकुटे 444831553 ADCC0000097
95 जवुळका रेल्वे 444831554 ADCC0000098
96 रिसोड मेन 444831555 ADCC0000099
97 रिसोड शहर 444831556 ADCC0000100
98 रिठद 444831557 ADCC0000101
99 केनवड 444831558 ADCC0000102
100 मांगुळ झनक 444831559 ADCC0000103
101 हराळ 444831560 ADCC0000104
102 मोप 444831561 ADCC0000105
103 केशवनगर 444831562 ADCC0000106
104 वाकद 444831563 ADCC0000107
105 पाटणी चौक वाशीम 444831207 ADCC0000111
106 बोर्डी विस्तारकक्ष 444831566 ADCC0000110
107 चिखली विस्तारकक्ष 444831564 ADCC0000108
108 कासोळा 444831565 ADCC0000109
109 आसेगांव एक्स्टेंशन काउंटर  444831567 ADCC0000112
110 वाशीम झेड.  पी.  444831208 ADCC0000113
111 हिवरखेड एक्स्टेंशन काउंटर  444831568 ADCC0000114
112 इंझोरी   444831569 ADCC0000115
113 मार्केट यार्ड  कारंजा  444831454 ADCC0000116