मुख्यपृष्ठ | संचालक मंडळ | उच्च व्यवस्थापन | पारितोषीके | नियुक्ती | निविदा | जाहीरात | संपर्क | फोटोगॅलरी
  बँकेची आर्थिक स्थिती     
arrow बँकेचा इतिहास
arr बँकेच्या शाखा
arr शाखा दर्शक
arr
arr बँकेची दिनदर्शिका
arr सार्वजनिक सुटया
arr सामाजिक जबाबदारी
arr
arr
arr
arr
   
दि अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., अकोला - बँकेच्या आर्थिक स्थिती बाबतची तुलनात्मक ठळक माहीती
(आकडे रुपये लाखात)
Particulars (तपशिल) Previous year (मागील वर्ष) Current year (चालू वर्ष)
Balance Sheet  (ताळेबंद पत्रक) 31.03.2017 31.03.2018
Capital  (वसुल भागभांडवल) 12184.94 12726.00
Reserve & Surplus  (निधी) 27281.67 33666.47
Deposits  (ठेवी) 247632.45 258174.99
Borrowings  (घेतलेली कर्जे) 52570.03 41438.60
Other Liabilities  (इतर देणे) 11608.51 8334.22
Total Liabilities  (एकूण देयता) 351277.60 354340.28
     
Cash & bank balance (रोख रक्कम व बँकांतील शिल्लक) 25117.34 15468.06
Investments (गुंतवणूक) 140418.58 169993.94
Loans & advances (दिलेली कर्जे) 162391.79 154549.71
Other assets (इतर येणे) 23349.89 14328.57
Total Assets (एकूण संपत्ती) 351277.60 354340.28
     
Profit & Loss A/c (नफातोटा पत्रक)    
Interest Income (मिळालेले व्याज) 27596.52 28309.61
Other Income (इतर उत्पन्न) 824.78 1079.85
Total Income (एकूण उत्पन्न) 28421.30 29389.46
     
Interest Expenditure (दिलेले व्याज) 18777.57 15406.45
Other Expenditure (इतर खर्च) 7789.06 11961.79
Total Expenditure (एकूण खर्च) 26566.63 24368.24
Profit (नफा ) (+) 1854.67 (+) 2021.22
     
Other Working Reslult (इतर ठळक माहिती)    
C.D. Ratio (%) (सी.डी. रेशो) 65.58 59.86
Recovery peformance (वसुली डि सी बी (30-6) % 61.35 55.94
Gross NPAs (सकल एन.पी.ए.) 11304.15 7199.58
Net NPAs (नक्त एन.पी.ए.) 0.00 0.00
% of Gross NPAs to total advances
(सकल एन.पी.ए.चे एकूण कर्जाशी प्रमाण)
7.47% 4.66%
% of net NPAs to net loans
(नक्त एन.पी.ए. चे निव्वळ कर्जाशी प्रमाण)
0.00 0.00
Capital adequacy (भांडवल पर्याप्तता प्रमाण) 14.30% 16.43%
Net Worth (नक्त मुल्य) (+)28304.01 (+) 39652.32